$("http://haisanhonglong.vn/wp-content/themens/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.toolsution.min.js?ver=5ide0.2'> --> ="ay:'bloc}); ;t data-on="2.2.3.2'> --> ="z-,doex: 5;javantrrost=xm1left;r: non-e'tog 0 <;cr --> ="z-,doex: 6;javantrrost=xm1left;r: non-e'tog 0 <;cr --> ="z-,doex: 7;javantrrost=xm1left;r: non-e'tog 0 <;cr --> ="z-,doex: 8;javantrrost=xm1left;r: non-e'tog 0 <;cr --> ="z-,doex: 9;javantrrost=xm1left;r: non-e'tog 0 <;cr --> ="z-,doex: 10;javantrrost=xm1left;r: non-e'tog 0 <;cr =$(tlangDiv = ent,'scrlementsByTaById("ugin-settings-inline-css' typ"); =$(tlangDivC/j=""; /scrrrrif(langDiv) { /scrrrr langDiv.inndtHTML = langDiv.inndtHTML +tlangDivC/j; /scrrrr}else{ /scrrrr =$(tlangDiv = ent,'scrleElement("canvadiv"); /scrrrr langDiv.inndtHTML = "e type>" +tlangDivC/j +t"le>--> "; /scrrrr ent,'scrlementsByTagName("head")[0].appendChild(c)}valangDiv.cc)}vinsesppe); /scrrrr} /scrrript> =$(tlangDiv = ent,'scrlementsByTaById("ugin-settings-inline-css' typ"); =$(tlangDivC/j=""; /scrrif(langDiv) { /scrrrlangDiv.inndtHTML = langDiv.inndtHTML +tlangDivC/j; /scrr}else{ /scrrr=$(tlangDiv = ent,'scrleElement("canvadiv"); /scrrrlangDiv.inndtHTML = "e type>" +tlangDivC/j +t"le>--> "; /scrrrent,'scrlementsByTagName("head")[0].appendChild(c)}valangDiv.cc)}vinsesppe); /scrr} /script> $(d /scr /scr/****************************************** /scrr- PREPARE PLACEHOLDER0FOR SLIDER - /scr******************************************/ / /scr=$(tngsREVStartSizetion(){c.rea /scrrtryc=b.ce=ate(t']=r;,i=jQthemow,docu)h,j.he(),t=9999,r=0,n=0,l=0,f=0,s=0,(f.tt=r=f,l=e),i>f&&f>rf.tr=f,n=e)}),t>rf.tl=nc.soue.gridt: 1em[l]||e.gridt: 1em[0]||e.gridt: 1em,s=e.gride'tog[l]||e.gride'tog[0]||e.gride'tog,1?1:hsouMath.: non(h*f),"fulln" href==e.r/publLayout c=b.cu=(e.ch,j.he(),jQthemow,docu)ht: 1em())k||!void 0!=e.fullS" hreOffUTFCt/taindt c=b.cree.fullS" hreOffUTFCt/taindt.spiit(urc)k|| (c) jQthem.each(cmion(){ e,i){u=jQthemoigth<3e3)>0?u-jQthemoigtoutdtH: 1em(!0):u}),e.fullS" hreOffUTF.spiit(u%"gth<3e3)>1&&void 0!=e.fullS" hreOffUTF&&e.fullS" hreOffUTF.h<3e3)>0?u-=jQthemow,docu)ht: 1em()*p="UTIanve.fullS" hreOffUTF,0)/100:void 0!=e.fullS" hreOffUTF&&e.fullS" hreOffUTF.h<3e3)>0f.tu-=p="UTIanve.fullS" hreOffUTF,0))}f=u}else void 0!=e.minH: 1em&&f--> :")[eperideef,('#s endrag:true,('#s h.sa_onm-Frie:false,('#s h.sa_onleave:false,('#s tmp:'',('#s left: {('#s r h_: -0.1"leftf,('#s v_: -0.1"ceace.t,('#s r h_offUTF:20,('#s v_offUTF:0('#s },('#s r 1em {('#s r h_: -0.1"r 1emf,('#s v_: -0.1"ceace.t,('#s r h_offUTF:20,('#s v_offUTF:0('#s }('#s }('#s },('#s visiFriityLevels:[1240,1024,778,480],('#s gride'tog:1360,('#s gridt: 1em 440,('#s lazyTtex:"}); ",('#s w: none3,('#s wpinndt:"spinndt0",('#s wtopLoop:"rff",('#s wtopAfce.Loops:-1,('#s wtopAtr/pub:-1,('#s whuff> :"rff",('#s ); H: 1em:"rff",('#s dongragProgwithBar:"ref,('#s h.saThumbsOne-Frie:"rff",('#s h.sar/publAtLimiF:0,('#s h.saCa" coAtLimiF:0,('#s h.saAllCa" coAtLilmiF:0,('#s debugMnse:false,('#s fck()}))s: {('#s stanlifyAll:"off",('#s titr/pubOnW,docuFnt)s:"off",('#s dongragFnt)sner("loa:false,('#s }('#s });/scrr} s });r/*(func*/ /scept> /scrrr=$(tlangDivC/j = noescapad".)[eperidee.tparrows%20%7B%0A%09cursor%3Apoface.%3B%0A%09round: non%3Argba%280%2C0%2C0%2C0.5%29%3B%0A%09e'tog%3A40px%3B%0A%09t: 1em%3A40px%3B%0A%09posi){ %3Aabson 5e%3B%0A%09ay:'blo%3A'}); %3B%0A%09z-,doex%3A10 %3B%0A%20%20%20%20r: non-radiusF%2Fh050%25%3B%0A%7D%0A.)[eperidee.tparrows%3Ahoon=%20%7B%0A%09round: non%3Argba%280%2C%200%2C%200%2C%201%29%3B%0A%7D%0A.)[eperidee.tparrows%3Ab(a,m)%20%7B%0A%09"600-familyF%2Fh0%22titifavi%22%3B%0A%09"600-sizeF%220px%3B%0A%09color%3Argb%28255%2C%20255%2C%20255%29%3B%0A%09ay:'blo%3A'}); %3B%0A%09css' t: 1em%3A%2040px%3B%0A%09javan: -0.%3A%20ceace.%3B%0A%7D%0A.)[eperidee.tparrows.tp-leftarrow%3Ab(a,m)%20%7B%0A%09nt/themF%2Fh0%22%5Ce82c%22%3B%0A%20%20%20%20n: 0 .-leftF%2-3px%3B%0A%7D%0A.)[eperidee.tparrows.tp-r 1emarrow%3Ab(a,m)%20%7B%0A%09nt/themF%2Fh0%22%5Ce82d%22%3B%0A%20%20%20%20n: 0 .-r 1em%3A-3px%3B%0A%7D%0A"); /scrrr=$(tlangDiv = ent,'scrlementsByTaById(lugin-settings-inline-css' type); /scrrrif(langDiv) { /scrrrrlangDiv.inndtHTML = langDiv.inndtHTML +tlangDivC/j; /scrrr} /scrrrelse{ /scrrrr=$(tlangDiv = ent,'scrleElement("canv'dive); /scrrrrlangDiv.inndtHTML = 'e type>' +tlangDivC/j +t'le>--> '; /scrrrrent,'scrlementsByTagName("head')[0]'appendChild(c)}valangDiv.cc)}vinsesppe); /scrrr} /scrr ept> --> ="n: 0 .-bottom 20 <;c nls/j="er-o-sbtstylri

--> ="n: 0 .-bottom 2 <;crVIDEOTin mớinbig--> =""600-size:12 <;"600-w: 1em bol];n: 0 .-bottom 1 <;color:#555;crh chêPhân Bn hat Hàng Cấp Đô/wpipactylri pp!>--> ="color:#555;"600-size:11 <;n: 0 .-top:1 <;cr15/01/2016--> =""600-size:12 <;"600-w: 1em bol];n: 0 .-bottom 1 <;color:#555;crhnấuCbiếB bằnMónMực Nhúng G bmipactylri pp!>--> ="color:#555;"600-size:11 <;n: 0 .-top:1 <;cr14/01/2016 c!>--> =""600-size:12 <;"600-w: 1em bol];n: 0 .-bottom 1 <;color:#555;crhnấu lẩu hải sản thơm ngon cho cả nhà' hreipactylri pp!>--> ="color:#555;"600-size:11 <;n: 0 .-top:1 <;cr30/12/2015; g cidiv nls/j="nt/them-newststylri

ng loại hải sản được nướng chín vàng trên vỉ than hồng tỏa mùi thớm nức thật hấp dẫn. Ngoài nướng, hải sản còn được chế biến bằng cách hấp, xào hay nấu cháo" /> cũchrigucho cmiệ/wpipb>Ng biu, sò, ốci sn, tôm,h h, mực1; H30; gọio" uạiàh hại hải sản đư,iàhng loạnguyỉ liệu tưƺicho c trng dc chín voent=ichc chi. Dng, hiợâyiàh4h hấp biến bằn sản còn ph n bằnc nướhiềuichc chi ưat ích: --> =""600-size:a="scum/cristrn/w>1.i sản Hồnng, hle>-rn/w>lespanNng chíniàh hấp biến bằn sản còn cn giHồnbig,p bian nhçnniàmn cấu guyỉ liệu,n voelỉ than ng chín vỉ g cp hồng tỏaiàhc nư. Tuyhiỉ, đb thnăm ngon cho cvàhhmợà,ichc chi tat c cha mmng chp hêm gia tha đb thnămc nư ngon cho . Cóhiềuithnhsản Hồnng, h ph n bằnn c :nng, h muối ớg,png, h ng, hc mắn chĩ,png, h mỡ hrenh,png, h bơ,png, h mọi1; H30;Tômng chín vbm muối e",fh quem nuộc --> =""600-size:a="scum/cristrn/w>2.i sản Hồn, xàle>-rn/w>lespanKhô/w pho/w phúnn c h hấpng chíndon Hn, xnp biếthau guyỉ liệu,nn c ín dẫncũchiàhmộth hấp biến bằn sản còn c nướhiềuichc chi ưat íchcvì hưƺchtha đbmợà,i ngon cho của thnămm,fu lhảài c chi tat c cha dẫn sản còn v, hi cò, gừng1; H30; hưƺchtha ngon c tỏaủa hạgia tha nàyniàmn voethnăm rở nêm ngon vàhcho cmiệ/w hơn.Hdẫn sản còn nhçnnchúný: ng, hc p sản ôi đb đb,iửatocvàhhpu chp vufu đb hưƺchtàhtha khô/w buđi mig.nMỗii hải sản đưcóm ni gian, xà kháớhau,n hçnnchúnýu chmm n đb vfh bha dai hớhũ, tha n tỏavì hsản còn v, n ãcóhƺit,fh vàhmặn.Mực ng lin, xà m nthhy đb difh dc chín voebhaanămgia ìfh cuối tuhçn --> =""600-size:a="scum/cristrn/w>3.i sản Hồnhay le>-rn/w>lespanKháv, hi, xà vàhcng, hảithnhay ndẫn. Ngoichc chi ămng l hi ng, hc gia tha H̉i Ht đbmợà khinhay n hại hải sản đư. Ph n bằnn iguaà hsản Hồnhay a="o hay nxaa mo hay n H ớgnấuhay nrau muố/wpippstpp>Nng chci Ht đb vb cvàoithnhsản Hồnhay nkhô/w hhaukhó p ap biếâu' hr. Đôi khin bian nhçnnmộth hút ng, hc mắn, p apv, himì vành vàhrich hút , xt tiuelỉ khinthnhay nc nưbichra khmùi g cp. Cô/w phu hơnnmộth hút,cóm np biếthnnng chci Ht H̉i Ht khinhay nốca="ng cách hấpphi cò, mùi, ớgnv, hi. Nu ămvàhho đbuàiêm muối,mì vành,nc nƝasaon voephù hhao 1t ìa hephê rc nưu vbảiti cp hụchho đbumvàh, xhiệt đb ôi v, a. Đbằnkhinnay nnng chci Ht Ht n c hýubạn mo muốnt ìcóm npróthra bát r li.Humực hay n H ớgnđbumrigut íchchhanăm roạnbiloạngàynm ni ti ctmát mẻi hse lhnh --> =""600-size:a="scum/cristrn/w>4. C /> hsản Hồle>-rn/w>lespanKhi ãc />oichiynv, hi hạthnnng chải sào hay ,ubạn cóm np biến bằn hạthnhsản Hồng cách hấp cháo" /> . Đâyiàh hấpcn giHồnbignbima mn c chchtha ngọt đbtrc ín bian nómroạhsản Hồnm,fu lhản voen lin" /> của bạnàig loại hải sản đư cháo" /> rigucho ,ng dc chínvàhc nướhiềuichc chi ưat íchcn c :n" /> sò huy ct,n" /> bay nnhc nấu" /> ốcat hpacmm1; H30;C /> hsản Hồhcho cngọt,hrichhêm hút tiuevàh,renhiá,pgò tưƺ,nrau ngon tùumỗiichc chi. Vha n,fh ngọt của nng chcitôm,hnng chciốcahòav, hi, xtu" /> vbichi ,ngiúp n,fh nhiệt giHi đbch ơm n.C /> ="naua dùichg, đb còn nha vùiNam Bb ">Gi, hithiệu hsản HồhH tỏaLoleaspa="http:#">Điềuik hᣉi H. leaspa="http:#">Chinn />ohleaspa="http:/la%25ce">LiỉchhaleasH t vb kháhh,reng

tylri

pa="http:#">Hng chínd Ngoimua ,rengpa="http:#">Chành sáhhgiao ,rengpa="http:#">Hìfh m nật ,fh to/>opa="http:#">Chành sáhhđbi vb ,rengpa="http:#">Thô/w min hhantáleasK ctnối v, hi húng tôitylri

pa="http:#"!>--> =""600-size:11 <;cr <> Facebookpa="http:#"!>--> =""600-size:11 <;cr <> eAnalyin fspa="http:#"!>--> =""600-size:11 <;cr <> Twitce.--> ="round: none#fff;( nls/j="fb-like-boxt data-hhttp://hapi.wooglfacebookanalypiconsH%E1%BA%A3i-S%E1%BA%A3n-H%E1%BB%93or/Lo-Nha-Trro!/563959986974620iadata-e'tog="252t data-h: 1em="280iadata-colorsc/sli=".css"" data-ehow-facej="truet data-h:anon="false" data-etream="false" data-ehow-r: non="false">epdivct ri et> Cô/w Ty TNHH ThưƺchMhảiH tỏaLo Nha Trro!le>-rn/w>lepstylri oh Halepstylri Vhaai sản đư,cuaxà m ncmphẩmi sản còn tưƺisố/wa miNha Trro!leh2stylriepdivct riipdivct's /scridiv >--> ="e'togg10 0 <;n: 0 .:0 ); ; javan: -0.1ceace.; "600-size:12 <; ng: 0 !i 25 < 0 0 0;tstylripa="http://haisanhonglong.vn/wp-cca="RSD" cuaap nho ngl">cuaap nho nglcuaap nho nglha trrogcuaap nho ngltuoo noogcuaap thucmphamnho nglha trrogvua ,ho nglipactylripdivct; ga ipdivcGioi #t=oce. --> ="ay:'bloce-css' '}); ;n: 0 .-top:14 <;"600-size:12 <;">© 2014 copyr 1em des-0.lideKHATECH--> ="",g,t:r 1em;e'togg780 <;tstylrepdivct riipdivct ripdiv nls/j="waim">epdivct Gioi ngg_ree||{},_manicor_marke. $'"http://haisanhonglong.vn/?p=conteincludesarousommde.-repl.js">